Strategie

Provozní a animační výdaje MAS Uničovsko, o.p.s.

Název Projektu: Provozní a animační výdaje MAS Uničovsko, o.p.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001733
Fyzická realizace projektu: 1. 12. 2016 – 31. 12. 2017
V rámci projektu budou realizovány činnosti MAS Uničovsko, o.p.s. vedoucí k naplňování strategie CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020“.
Projekt bude realizován od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2017. Klíčové aktivity projektu:
  • přípravné, podpůrné činnosti,
  • o provozní činnosti,
  • o animace strategie CLLD,
  • o animace škol a školských zařízení v OP VVV.


Cílem projektu je realizace strategie CLLD MAS Uničovsko, o.p.s. „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020“. Účelem realizace strategie je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území MAS Uničovska a zlepšení životního prostředí. V důsledku realizace projektu se očekává zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, které se odrazí v realizaci strategie CLLD a v konečném důsledku dojde ke zlepšení podmínek života na venkově. Předpokládá se udržitelný rozvoj regionu v souvislosti s péčí o životní prostředí, posílení podnikatelských aktivit a přispění k rozvoji školství v oblasti zkvalitnění výuky a řešení nastíněných problémových oblastí. Realizací projektu dojde i k prohloubení stávající a navázání nové spolupráce s cílem vzájemného sdílení zkušeností a předávání informací. Popsané změny povedou k zatraktivnění venkovského regionu v souvislosti s rozvojem společenského života a vzdělanosti a zvýšení kvality života na venkově.

Projekt Provozní a animační výdaje MAS Uničovsko, o.p.s. je spolufinancován Evropskou unií.


Soubory ke stažení:
prezencni listina 12.8.2014.pdf prezencni listina 8.7.2014.pdf prezencni listina ps 8.7.2014.pdf Termínový-kalendář-projektu-OPTP.pdf pozvanka 8.7.2014.pdf fotodokumentace k OPTP – 8.7. a 12.8.2014.pdf MAS Uničovsko_PREZENTACE_NOVÁ.pdf MAS Uničovsko_PROJEDNANI_12.8.014.pdf zapis VH o schválení strategie 23.3.2016.pdf 1. část - SCLLD MAS UNIČOVSKO 2016 _ prefinal.pdf 2. část - SCLLD MAS UNIČOVSKO 2016 _ prefinal.pdf pozvánky kulaté stoly.pdf pozvánka prac. skupin.pdf pozvánka k veřejnému projednávání.pdf fotogalerie.pdf dotaznikove setreni, karta projektu.pdf zápisy z prac. skupin.pdf Zápis kulaté stoly.pdf Programový rámec PRV.pdf elektronický podpis.docx Karta projektoveho zameru GHC_HOT.docx Dotaznik_clenove MAS_HOT.docx Vyhodnoceni dotazniku_PRAC.xlsx SCLLD MAS UNIČOVSKO schvalena verze FINALE.pdf Evaluacní zpráva za rok 2018.pdf