IROP

 

OTEVŘENÁ VÝZVA 5. výzva IROP

5. Výzva MAS – IROP byla vyhlášena dne 20. 5. 2021 a je zaměřena na  Bezpečnost obyvatel v dopravě .

Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a (ne kolem místních komunikací) nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení

Žádosti o podporu budou přijímány do 30. 6. 2021 do 12:00.

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+

20. 5. 2021 od 00:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

20. 5. 2021 od 00:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

30. 6. 2021 ve 12:00 hodin

Datum zahájení realizace projektu

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé nebo nezpůsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoven nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace projektu

30. 6. 2023, realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+

Finanční alokace na výzvu

1 275 369,77 Kč

Minimální výše CZV na projekt

není stanovena

Maximální výše CZV na projekt

1 275 369,77 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

Soubory ke stažení:
Interni-postupy_Unicovsko_příloha.pdf spec.pravidla pro žadatele IROP.pdf kriteria IROP.docx vzor studie proveditelnosti IROP.docx MAS_Uničovsko_výzva č. 1_final01.xlsx 1.výzva IROP Bezpečnost.pdf P4D_Osnova studie proveditelnosti_53.výzva_Bezpečnost dopravy.docx P5_Karta souladu - udržitelná mobilita_53.výzva_CLLD.docx Seminář_realizace projektů_irop.pdf zapis PV IROP - 27.7.2017.pdf hodnotici tabulka vk.pdf zapis vk 27.7.2017.pdf MAS_Unicovsko_vyzva c.2_final01.pdf Příloha Kritéria MAS Uničovsko (1).pdf hodnotící list VK Paseka11.pdf zapis vyber komise ze dne 15.1.2018 IROP 2018.pdf IROP,15.2.18-seminar-pro-zadatele 2.vyzva_.docx ze seminare 15.2.2018 prezentace_bezpecnost.pptx seznam přijatých žádostí IROP.pdf prezenčka vk 10.5.18.pdf etik kodex vk.pdf zapis vyber komise IROP 10.5.2018.pdf hodnotici lilst nh.pdf hodnotici istl dl.pdf etik kodex je.pdf prez l 31.5.18 pv.pdf zapis PV IROP - 31.5.2018.pdf interni predpisy od 20.7.2018.pdf Priloha c.1 Kriteria FNaP a VH - cyklo.pdf MAS_Uničovsko_výzva č.3_final01.pdf Priloha c.1 Kriteria FNaP a VH - chodniky.pdf MAS_Uničovsko_výzva č. 4_final01.pdf prezentace_bezpecnost.pptx IROP,23.1.19-seminar-pro-zadatele bez.docx IROP,21.1.19-seminar-pro-zadatele - cyklo.docx prezentace cyklodoprava.pptx MAS_Uničovsko_výzva č. 4_final01_modifikace.xlsx prevzate zadosti cyklodoprava.pdf prevzaté žádosti IROP Bezpečnost obyvatel v dopravě.pdf pozvanka VK 20.3.2019 .irop cyklostezky.pdf pozvanka VK 20.3.2019 .irop bezpecnost.pdf příloha k VK kl s cyklo.pdf zapis VK 20.3.2019 -cyklo.pdf příloha k VK kl bezpecnost.pdf etik kodex cyklo.pdf zapis pv 9.4.cyklo.pdf prezencni listina chdodnik pv.pdf etik chodnik pv.pdf zapis chod 9.4 pv.pdf prezencka cyklo.pdf zapis výběrové komise bezpecnost.pdf _Karta-souladu-udržitelná-mobilita_53.-výzva_CLLD_1.4.docx Osnova_stud_proved_k 5 vyzva_16_Bezpecnost_dopravy_FINAL266 (1).docx Kriteria_FNaP_vyzva_5_MAS_Unicovsko_02.pdf Kriteria_VH_vyzva_5_MAS_Unicovsko_02.pdf 5. výzva MAS Uničovsko bezpečnost obyvatel v dopravě.pdf prezentace-ze-seminare-pro-zadatele-5.-vyzva-irop.pptx pozvanka 12.5.2021.docx seznam přijatých žádostí IROP.pdf etickykodex.pdf prezencka.pdf pozvanka VK 2021 - kopie.docx zapis pv 28.7.pdf hodnotici listy.pdf zapis vk 28.7.21.pdf seznam podpořených žádostí IROP.pdf