Informace o o.p.s.

Pokud chcete mít možnost podílet se na rozvoji území, ve kterém žijete či podnikáte, pokud chcete spoluvytvářet prostor pro komunikaci, výměnu názorů a spolupráci, hledat další možnosti mezisektorové spolupráce mezi obcemi, soukromými subjekty či nestátními neziskovými organizacemi či se chcete podílet na kontrole využívání dotačních prostředků v regionu, je čas aktivně se zapojit do přípravy strategie rozvoje území pro následující období 2014-2020. Důležitá je metoda LEADER, kterou se činnost MAS řídí a která využívá princip botom-up (zdola-nahoru). Náměty a projekty v dané oblasti tak vycházejí přímo od lidí, kteří zde žijí, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíření nápadů a také pro transparentnost působení MAS. MAS díky mezisektorovému složení mohou přímo reagovat na problémy všech subjektů na venkově. V rozhodujících orgánech MAS musí mít navíc soukromý a neziskový sektor dohromady nadpoloviční většinu hlasů a zároveň žádná ze zájmových skupin nesmí mít při rozhodování převahu.

Právní subjektivitou Uničovska je forma obecně prospěšné společnosti (viz zakládací smlouva společnosti). Obecným cílem společnosti je rozvoj mikroregionu Uničovsko

MAS se řídí zákonem č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pravidly stanovenými pro program LEADER. Orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada, ředitel a další poradní a pomocné orgány zřízené správní radou.

Pro zajištění činnosti, kterou je na vymezeném území navrhována a prováděna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, byla dne 24. 11. 2014 zřízena organizační složka společnosti pod názvem MAS Uničovsko.


Soubory ke stažení:
org.schema.pdf