Zrealizované projekty

Provozní a animační výdaje MAS Uničovsko, o.p.s.

 

Název Projektu: Provozní a animační výdaje MAS Uničovsko, o.p.s.

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001733

Fyzická realizace projektu: 1. 12. 2016 – 31. 12. 2017

V rámci projektu budou realizovány činnosti MAS Uničovsko, o.p.s. vedoucí k naplňování strategie CLLD „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020“.

Projekt bude realizován od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2017.

 

Klíčové aktivity projektu:

o    přípravné, podpůrné činnosti,

o    provozní činnosti,

o    animace strategie CLLD,

o    animace škol a školských zařízení v OP VVV.

 

Cílem projektu je realizace strategie CLLD MAS Uničovsko, o.p.s. „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Uničovsko 2014-2020“.

Účelem realizace strategie je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území MAS Uničovska a zlepšení životního prostředí.

V důsledku realizace projektu se očekává zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, které se odrazí v realizaci strategie CLLD a v konečném důsledku dojde ke zlepšení podmínek života na venkově. Předpokládá se udržitelný rozvoj regionu v souvislosti s péčí o životní prostředí, posílení podnikatelských aktivit a přispění k rozvoji školství v oblasti zkvalitnění výuky a řešení nastíněných problémových oblastí. Realizací projektu dojde i k prohloubení stávající a navázání nové spolupráce s cílem vzájemného sdílení zkušeností a předávání informací. Popsané změny povedou k zatraktivnění venkovského regionu v souvislosti s rozvojem společenského života a vzdělanosti a zvýšení kvality života na venkově.

 

Projekt Provozní a animační výdaje MAS Uničovsko, o.p.s. je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

 
Soubory ke stažení:
MAS nástroj SMS1.pdf pakt.pdf Prezentace sms kulaty stul.pptx _SSO_dodatku dopln1 _ fin.pdf