Projekty spolupráce

Projekt "Partnerstvím ke zlepšení procesů LEADER" reg.č. 15/022/4210a/671/000022 společnými silami vznikne metodika s příklady pro zlepšení procesů v místních akčních skupinách. metodika se bude zabývat tématy uvedenými v pravidlech. Každá MAS zpracuje jedno samostatné téma, pro jehož zpracování využije podkladů a zkušeností zapojených MAS. Na společných setkáních se zapojí do připomínkování a ověřování zpracovaných částí ostatních partnerů. Konečná podoba metodiky se zveřejní na web. stránkách všech zapojených MAS a proběhne ceslostátní konference v Choceradech, kde budou prezentovány jednotlivé metodiky. Do projektu jsou zapojeny následující MAS : Uničovsko, Šternbersko, Na cestě k prosperitě, Bystřička a Region Haná. Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 V našem regionu „MAS Uničovsko“ byl od 1. 9. 2014 zahájen nový projekt s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu je Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina (MAS) „Uničovsko“ je partnerem. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy. Cílem projektu je získat představu o dosavadní úrovni spolupráce obcí na platformě MAS Říčansko a hledat nová řešení v oblasti veřejné správy s návazností na budoucí spolupráci obcí. Za podpory místní akční skupiny dojde ke zvýšení kvality a efektivnějšímu výkonu veřejné správy. Projektem SMS ČR bylo vyhlášeno 5 pilotních témat spolupráce obcí s využitím platforem MAS. Na základě dotazníkového šetření mezi starosty a vypracované strategie MAS Uničovsko, byla vybrána 3 nejdůležitější. Jde o: doplnit v pořadí výběru Během projektu vznikne:  Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu formou spolupráce.  Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU.  Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace v MAS Krásný svět  Dodatek Strategie MAS Uničovsko Pakt o spolupráci a partnerství uzavřené v regionu MAS Uničovsko  Koncepční návrh legislativních řešení zaměřených na oblast MAS Do projektu je zapojeno přes 1903 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky.

Místní partnerství zaměstnanosti je projekt podpořený z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Idea místního partnerství zaměstnanosti vychází ze zahraničních zkušeností v Dánsku, Francii či Rakousku, kde jsou při implementaci podpory z Evropského sociálního fondu využívaný místní mezisektorová partnerství. Cílem našeho projektu Místní partnerství zaměstnanosti je přenést z Rakouska dobrou praxi s místními a regionálními partnerstvími zaměstnanosti. Dílčím cílem projektu je vytvoření sítě místních partnerství zaměstnanosti, které bude sdružovat místní podnikatele, obce, neziskové organizace a jiné relevantní aktéry politiky zaměstnanosti, jako jsou odbory. Projekt MPZ je tvořen těmito klíčovými aktivitami:

  • 1. Rozvoj místního partnerství
  • 2. Realizace kulatých stolů zaměstnanosti
  • 3. Přenos zahraniční zkušenosti
  • 4. Tvorba místní strategie zaměstnanosti
  • 5. Společný akční plán zaměstnanosti pro Olomoucký kraj
  • 6. Šíření výstupů projektu a propagace dobré zahraniční praxe
  • 7. Projektové zázemí

P2170828.JPG


Soubory ke stažení:
fotofokumentace.pdf 19.2.13 prezentace.ppt prezentace 27.3.13.ppt Symerský-Role-OK-v-zaměstnanosti.pdf Hošek-MPZ.pdf Hošek-OP-Zaměstnanost1.pdf Hagspiel-Pakt-pro-práci-a-kvalifikaci-místní-úroveň.pdf Hagspiel-Pakt-pro-práci-a-kvalifikaci.pdf Beneš-Moravskoslezský-Pakt-zaměstnanosti.pdf claneček - Příklady dobré praxe přes hranice.pdf Rozvojová-strategie-Horního-Rakouska-Mayer.pdf Budoucnost-péče-Morocutti.pdf Program exkurze v Horním Rakousku.pdf Pakt-pro-práci-a-kvalifikaci-HR-Hagspiel.pdf claneček - Příklady dobré praxe přes hranice1.docx Sociální firmy jako fenomén v.pdf claneček - Příklady dobré praxe přes hranice1.pdf Metodika v 1_2b.pdf