Valná hromada


Valná hromada zakladatelů. Zakladatelé tvoří kolektivní orgán (dále také jako „valná hromada zakladatelů“). Valnou hromadu zakladatelů tvoří všichni zakladatelé.Valnou hromadu zakladatelů svolává správní rada společnosti, a to nejméně 1x ročně tak, aby se valná hromada zakladatelů konala nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku; nesvolá-li správní rada valnou hromadu zakladatelů v termínu uvedeném ve větě před středníkem, je oprávněn ji svolat kterýkoliv ze zakladatelů. Valná hromada zakladatelů se svolává písemnými pozvánkami; písemná forma pozvánky je zachována, je-li pozvánka doručována prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu na aktuální e-mailovou adresu zakladatele. Pozvánka na valnou hromadu zakladatelů musí obsahovat místo, datum a hodinu konání valné hromady zakladatelů, dále pak program valné hromady zakladatelů a označení příloh, které jsou zasílány společně s pozvánkou. Pozvánka musí být zakladateli doručena nejméně 15 dnů před termínem konání valné hromady zakladatelů. Zakladatel se může vzdát práva na řádné a včasné svolání valné hromady zakladatelů, a to písemným prohlášením zakladatele předloženým na valné hromadě zakladatelů nebo prohlášením obsaženým v zápise z valné hromady


Soubory ke stažení:
Zakladatel.pdf zakl.smlouva .pdf