Výzvy pro žadatele

8.výzva MAS Uničovsko, o.p.s.

22. 08. 2012
 Místní akční skupina Uničovsko, o.p.s. vyhlašuje v souladu s dokumentem „SPL Uničovsko 2007-2013“ schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem v rámci 17 kola Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.1.1. Místní akční skupina a opatření a IV. 1.2.

Realizace místní rozvojové strategie 8. výzvu pro žadatele k předkládání projektů.

8. výzva MAS Uničovsko, o.p.s. , reg.č. 07/002/41100/671/000095

Termín vyhlášení výzvy:   22.8.2012

Termín příjmu žádostí: Od 4. 9. 2012 do 12. 9. 2012

Příjem probíhá od 8.00 do 15.00 hodin a v poslední den příjmu do 12 hodin

Místo podání žádostí: Kancelář MAS v budově (bývalého) obecního úřadu v Medlově č.p. 194

Doporučujeme žadatelům termín odevzdání projektů domluvit telefonicky předem. V případě, že bude projekt odevzdán po tomto termínu, bude automaticky vyřazen.

Žadatel se řídí následujícími dokumenty:

1. Výzva

2. Fiche 3 a 7 – naleznete v nich preferenční kritéria pro bodování projektů a seznam příloh

3. Pravidla IV.1.2

4. Metodika pro tvorbu fichí

Tyto dokumenty a další podrobné informace naleznete na internetových stánkách www.mas.unicovsko.cz v sekci Leader (výzva) společně s formulářem žádosti

Způsob podání

1. Žadatel zpracovává žádost o dotaci v softwarovém nástroji zveřejněném pro danou výzvu na internetových stránkách www.mas.unicovsko.cz v sekci Leader (výzva) společně s formulářem žádosti

2. V rámci jedné výzvy může žadatel podat v rámci Fiche pouze jednu žádost.

3. Žádost musí být zpracována v rámci jedné Fiche (není možné podat jednu žádost na opatření z různých Fichí)

4. Projekt musí čerpat více než 50 % způsobilých výdajů z hlavního opatření

5. Výše dotace je omezena zvoleným režimem podpory, který žadatel vybírá z možností v příslušné Fichi

6. Elektronickou verzi projektové žádosti včetně povinných příloh předává žadatel  v termínu příjmu žádostí.

Projekty doručené po termínu výzvy nebudou MAS zaregistrovány.

7. Žádost o dotaci na MAS je předkládána v elektronické podobě na CD ve formátu pdf.

8. Žadatel podepisuje žádost  i přílohy  před pracovníkem MAS osobně po ověření zmocnění k podpisu (u právnických osob statutární zástupce žadatele s dokladem o zvolení, jmenování či jiném způsobu delegace), nebo prostřednictvím zmocněného zástupce. Pokud žádost předává zmocněná osoba, musí být  podpisy žadatele na čestných prohlášeních úředně ověřeny.

9. Žádost neobsahující všechny povinné přílohy nebude místní akční skupinou přijata.

Výše a míra dotace

Do 8. výzvy je určeno 1.700.000 Kč. Alokace určená na jednotlivé fiche je pouze rámcovým vodítkem, konečnou částku ovlivní přesuny nedočerpané alokace.

Číslo fiche

Název fiche

Hlavní opatření PRV

Minimální částka alokovaná pro jednotlivé Fiche v Kč

3

Rozvoj cestovního ruchu

III.1.3.1

700 000

7

Podpora rozvoje cestovního ruchu

III.1.3.2

300 000

 

Fiche 3. Rozvoj cestovního ruchu – opatření III.1.3.1

Podporovány budou projekty zaměřené na tvorbu, obnovu a rozšíření pěších, lyžařských stezek, hippostezek, vinařských stezek a dalších tematických stezek včetně odpočinkových míst, směrových a informačních tabulí, zpevnění mostků, zábradlí; výdaje na rekonstrukce a novou výstavbu rozhleden;nákup a výsadba doprovodné zeleně;nákup pozemků; propagace a marketing (internetové stránky, poutače, tištěné materiály); projektová dokumentace.

Fiche 7. Podpora rozvoje cestovního ruchu - opatření III.1.3.2 – ubytování, sport

Podporovány budou zejména projekty zaměřené na stavbu, modernizaci, rekonstrukci či přestavbu malokapacitního (max.60 lůžek) ubytovacího či stravovacího zařízení, půjčovny sportovních potřeb, sportovních zařízení; nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení; nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny sportovních potřeb a pro sportovní zařízení; propagace a marketing; nákup staveb; nákup pozemku; projektová dokumentace

Maximální výše způsobilých výdajů na projekt činí 2.000.000 Kč, minimální výše 50.000 Kč.

 

Nezpůsobilé výdaje společné pro všechna opatření:

1. nákup použitého movitého majetku(vyjma muzejních exponátů – Opatření III.2.2)

2. nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob (není-li u příslušného

opatření/podopatření stanoveno jinak)

3. nákup zemědělských výrobních práv

4. nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování

5. prosté nahrazení investice

6. osobní a cestovní výdaje (vyjma opatření I.3.1 a III.3.1)

7. DPH pro plátce DPH, obce a svazky obcí

8. úroky z půjček a úvěrů

9. bankovní poplatky

Způsobilé výdaje a doba realizace projektu dle Metodiky pro tvorbu fichí:

- Dotaci lze získat pouze na způsobilé výdaje uvedené v příslušné fichi.

- Od 1. 1. 2007 – projektová a technická dokumentace.

- Od 1. 1. 2007 do podání žádosti o proplacení – nákup nemovitosti

- Od zaregistrování žádosti na RO SZIF do podání žádosti o proplacení  – ostatní výdaje (za vznik je považováno vystavení objednávky, podpis smlouvy)

Způsobilé výdaje je možné realizovat max. do 24 měsíců od podpisu dohody resp. 36 měsíců od podpisu

Dohody (není-li v příslušné Fichi stanoveno méně).

- Na vybrané tipy výdajů jsou v Metodice pro tvorbu fichí omezení tzv. limity 

Doplňující informace :

Termín registrace projektů na RO SZIF je říjen 2012. Maximální délka realizace projektu je 24 měsíců. Nejzazším termín pro předložení Žádosti o proplacení výdajů na MAS a  následně SZIF bude stanovený v Dohodě o poskytnutí dotace. Žadatel předloží žádost o proplacení výdajů ke kontrole na MAS 14 kalendářních  dní před termínem odevzdání na SZIF.

 

Formy financování: 

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou realizovány/vynaloženy následující

formou, není-li v Metodice uvedeno jinak:

1. bezhotovostní platbou – žadatel činí prostřednictvím vlastního bankovního účtu,

2. hotovostní platbou - maximální do výše 100 000 Kč způsobilých výdajů v rámci jednoho projektu,

3. věcným plněním ze strany žadatele/příjemce dotace dle sazeb stavebních prací RTS Brno, a.s.

Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je určena na základě:

1. dodavatelské faktury nebo jiného účetního dokladu vystaveného dodavatelem,

2. sazby dle ceníku stavebních prací a materiálu RTS, a.s. Brno,

3. částky stanovené ve znaleckém posudku v případě nákupu nemovitostí nebo pozemků.

Publicita:

Žadatel musí v předkládaných projektech uplatňovat publicitu programu, zejména pak použít logo EU, logo programu Leader, logo MAS a logo PRV spolu s textem: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Pravidla publicity naleznete na stránkách www.szif.cz

Vymezení území pro realizaci projektů:

Projekty mohou být realizovány pouze v území působnosti MAS Uničovsko, o.p.s., které je vymezeno katastrálním území obcí: Medlov, Nová Hradečná, Lipinka, Újezd u Uničova, Dlouhá Loučka, Šumvald, Paseka, Troubelice a Uničov

Kontaktní adresa:        MAS  Uničovsko, o.p.s., Medlov 194, 783 91  Uničov

Kontaktní osoba:         Ing. Iveta Kopcová, tel. 724 717 686

Kontaktní e-mail:         mas.unicovsko@email.cz

www stránky:               http://www.mas.unicovsko.cz

Projektové žádosti budou předkládány společně s povinnými přílohami po předchozí konzultaci v kanceláři MAS. Žádost je specifická pro toto kolo výzvy a bude Vám zaslána v případě zájmu  e-mailem nebo si ji budete moci stáhnout na www.mas.unicovsko.cz –  v sekci Leader (výzva) společně s formulářem žádosti

Administrace:

1. Administrativní kontrolu  – obsahové správnosti a kontrolu přijatelnosti provede kancelář MAS. Při zjištění nedostatků vyzve písemně žadatele k odstranění  nedostatků s přesně daným termínem doplnění. V případě nedoplnění bude ukončena administrace žádosti z důvodu nesplnění podmínek Pravidel.

2. O výsledku kontroly bude žadatel informován písemně do 5 pracovních dní od ukončení administrativní kontroly.

3. U žádostí, jež prošly kladně, proběhne prezentace před výběrovou komisí 19. 9. 2012. Na veřejné obhajobě (veřejném slyšení) žadatel seznámí s obsahem projektu hodnotitele. Posléze budou projekty hodnoceny a seřazeny dle získaných bodů sestupně za každou fichi. Výsledný seznam schválí Programový výbor. Poté MAS zaregistruje žádosti na RO SZIF (v říjnu 2012). O výsledku výběru je žadatel informován do 5 pracovních dní.

4. Žadatel, jehož projekt byl vyřazen na základě administrativní kontroly, má možnost se do 7 pracovních dnů ode dne následujícího po odeslání zásilky odvolat  – podat žádost o přezkoumání postupu MAS na danou MAS.

5. Pokud se obě strany nedohodnou, může žadatel podat žádost o přezkoumání postupu MAS nadřízený orgán, a to nejpozději v termínu, kdy MAS předkládá žádosti k zaregistrování na RO SZIF, zároveň má povinnost sdělit to MAS.

Podpis Dohody:

Žadatel je písemně vyzván k Podpisu dohody na RO SZIF a to ve lhůtě stanovené ve zvacím dopise. Při podpisu předkládá povinné přílohy stanovené v Metodice. Pokud podepisuje zmocněný zástupce v režimu de minimis, při podpisu předloží čestné prohlášení s podpisem žadatele. Žadatel zašle do 14 kalendářních dnů  kopii Dohody na příslušnou MAS

V průběhu realizace projektu bude příjemce dotace průběžně informovat MAS o veškerých změnách na formuláři „Hlášení o změnách“  min. 5 pracovních dní předem. MAS potvrdí převzetí Hlášení o změnách, provede jeho kontrolu a v případě, že je v pořádku a se změnami souhlasí, Hlášení potvrdí a předá na RO SZIF. Přílohou jsou změněné strany žádosti o dotaci a všechny pozměněné přílohy.  Dokumentaci, kterou žadatel obdrží přímo od SZIF je povinen do 14 kalendářních dní od obdržení v kopii doručit na MAS (Dohoda, Vyrozumění SZIF o schválení změn …).

Neposkytování výše uvedených informací MAS může být důvodem pro nepřijetí žádostí v dalších výzvách na období do roku 2013.           

  

Další informace k poskytování finanční podpory rámci VIII. Výzvy MAS Uničovsko, o.p.s., včetně Strategického plánu Leader jsou uvedeny na www.mas.unicovsko.cz. Kompletní informace o Programu rozvoje venkova (PRV) Osa IV – LEADER (Pravidla pro opatření IV.1.1. Místní akční skupina a Pravidla pro opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie) jsou uvedena na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz) a Ministerstva zemědělství ČR (www.mze.cz).

Těšíme se na Vaše nové projektové záměry  a setkání v kanceláři MAS Uničovsko, o.p.s.

                                                                                  Ing. Iveta Kopcová, projektový manažer

                                                                                  Tel. 724 717 686

                                                                                  e.mail: mas.unicovsko@email.cz

                                                                                  sídlo: Medlov 194, obecní úřad 1.poschodí

 

 

 


Soubory ke stažení:
fiche 3.pdf Čestné prohlášení žadatele.doc Stanovisko MŽP III.1.3.1..docx Zadost_o_dotaci_412_20120814_155604.PDF schvaleni vyzva.PDF Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků.pdf povinne prilohy.pdf Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace - opatření IV.1.2..pdf Instruktážní list pro vyplňování Žádost o dotaci z PRV - Opatření IV.1.2.pdf Vyhlášení 8 vyzvy.doc Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2..pdf fiche 7.pdf

Na výpis novinek