Mikroregion Uničovsko – Partnerské projekty

Za účelem přípravy, realizace a využívání výstupů projektů financovaných ze strukturálních fondů EU uzavírá mikroregion Smlouvy o partnerství s členskými obcemi. Níže naleznete přehled projektů, ke kterým byly uzavřeny partnerské smlouvy a v současné době probíhá jejich realizace.

Pro mikroregion, jako partnera, představuje zapojení do projektu zejména propagační a konzultační činnost, spolupráci při pořádání společenských a sportovních akcí v mikroregionu a jejich propagace na internetových stránkách. 

 

Žadatel: Město Uničov

Město v hradbách - revitalizace centrálního náměstí MPZ

Stěžejní částí revitalizace Masarykova námčstí bude jeho předlažba. K ní budou z části využity původní, stářím ohlazené žulové kostky, z části se položí nové, barevně odlišené kamenné desky. Aby mohlo v centru mčsta vzniknout několik odpočinkových zón, bude mírně pozměněn systém parkování (na náměstí bude 107 parkovacích míst). Veškerý mobiliář bude mít moderní střízlivý design (vesměs kombinace oceli v grafitové černi a teakového dřeva), který tak vytvoří kontrast k historickým prvkům. Zcela modernizováno bude i veřejné osvětlení. Do středu náměstí se nainstalují čtyři hlavní stožáry vybavené takzvanou diamantovou optikou, jež umožňuje nastavení směru vyzařovacího kužele a intenzitu svitu. Do dlažby bude zapuštěno dvanáct reflektorů pro nasvícení korun stromů a další reflektory budou ze střech domů osvětlovat hlavní dominanty, jako je radnice či mariánský sloup.

Autorem projektu rekonstrukce, jež se připravuje šest let, je architekt Milan Obenaus. O záměru rozhodlo zastupitelstvo města v roce 2002, v následujících měsících probíhala veřejná diskuse nad několika pracovními verzemi a v listopadu 2003 byla dokončena kompletní technická dokumentace. V srpnu 2007 skončilo stavební řízení.

Jelikož půjde o zásadní zásah do podoby centra města, byli do rozhodovacího procesu zapojeni i obyvatelé Uničova. Své názory mohli projevit během veřejného představení projektu – osobně na setkání s architekty či písemně v průběhu výstavy plánů. Podle prvotních studií, které vycházely z požadavků památkového ústavu, měla z Masarykova náměstí zmizet prakticky veškerá zeleň. Na svém místě by zůstalo jen několik solitérních dřevin. S tímto záměrem však občané nesouhlasili. Z tohoto důvodu došlo v projektu k několika změnám – stávající stromy (hlohy obecné) budou nahrazeny novou výsadbou javoru mléče, v blízkosti busty T. G. Masaryka vznikne odpočinková zóna s dalšími dřevinami. Lípa svobody a trnovník akát rostoucí u radnice zůstanou na svém místě, avšak alej na jižní straně náměstí nebude z důvodu nedostatku slunečního svitu obnovena vůbec. Masarykovo náměstí v Uničově má tvar nepravidelného lichoběžníku a jeho plocha je 13 719 m2 (bezmála 1,4 hektaru). Podpora projektu „Město v hradbách – revitalizace centrálního náměstí městské památkové zóny“ byla poskytnuta z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území.


 

Město v hradbách - městská galerie

Nová městská galerie vznikne v přízemí domu č. p. 29 na Masarykově náměstí – někdejším klubu důchodců. Prostor disponuje dvěma rozlehlými místnostmi s potřebným zázemím, které se promění v moderní galerii umožňující prezentaci jakýchkoli artefaktů. Různým spolkům a sdružením, jež bývalý klub důchodců užívají ke svým setkáním, bude nabídnuto jiné místo, například malý sál městského kulturního zařízení. V Uničově již galerie existuje – galerie U Minoritů. Ta je umístěna v bývalé křížové chodbě zrušeného klášterního kostela, který byl v roce 1983 přebudován na koncertní síň. Samotná výstavní prostora prošla v roce 2004 rozsáhlou rekonstrukcí, při níž bylo vyměněno osvětlení a nainstaloval se nový závěsný systém. Přesto galerie trpí řadou nedostatků. Především je to nedostatečná expoziční plocha. Omezený prostor umožňuje prezentaci výhradně dvourozměrných děl (fotografií, obrazů a podobně). V galerii prakticky nelze vystavovat sochy, tím méně jakékoli instalace. Dalším problémem je přístup – návštěvníci musí nejprve projít celým koncertním sálem, a to řadu z nich odrazuje. Nevhodná je také poloha mimo frekventované centrum. Podpora projektu „Město v hradbách – revitalizace budovy bývalé městské šatlavy“ byla poskytnuta z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby.


 

Město v hradbách - revitalizace budovy bývalé městské šatlavy

Nejstarší část bývalé městské šatlavy pochází z ranně barokní doby. Přístavba s dodnes dochovanými celami byla dokončena v první polovině 19. století a jako městská šatlava objekt sloužil až do roku 1945. Ještě do 80. let 20. století byl využíván jako archiv a po přesunu dokumentů do Olomouce zůstal opuštěn. Uničovská šatlava je jedna z mála v zemi, které se dochovaly prakticky v původním stavu. V budově nyní vznikne muzeum vězeňství. Ideový návrh expozice loni zpracovalo Vlastivědné muzeum v Olomouci. Libreto koncipované odborným pracovníkem muzea Radimem Himmlerem zahrnuje jak prostorové řešení výstavy, tak i detailnější popis interiéru jednotlivých místností. Stěžejní myšlenkou je přitom spojení novodobých prvků (kopií dobového mobiliáře) s klasickou expozicí (se sbírkovými předměty ve vitrínách, s panely a texty). Návštěvníci tak budou seznamováni s historií nejen prostřednictvím dochovaných a hodnotných originálů, ale také za pomoci replik, jejichž funkci budou moci sami vyzkoušet. Základní koncepce muzea vězeňství V objektu bude 10 expozičních místností s celkovou výstavní plochou 172 m2. Dále občerstvení a interaktivní místnost o velikosti 108 m2. Úhrnná podlahová plocha muzea vězeňství bude 375 m2. Přízemí: evokace středověkého žaláře s interaktivními prvky (zapojení zraku, sluchu i čichu). Ve dvou místnostech budou instalovány kopie mobiliáře vězeňské cely a figuríny připoutaných vězňů. V dalších třech celách si návštěvník bude moci vyzkoušet kopie mučících nástrojů. První poschodí: ve dvou největších místnostech bude informativní část expozice využívající klasických prostředků muzejní prezentace (textové panely, prosklené vitríny), která představí vývoj porušování práva a vymáhání spravedlnosti od středověku do poloviny 20. století. Jedna prostora bude věnována historii hrdelního soudnictví a útrpného práva ve středověku, druhá se pak zaměří na historii zločinnosti v období novověku. V obou částech budou obsaženy i uničovské reálie. Další tři místnosti (jedna cela samovazby, vězeňská kaple a místnost soudního zřízence) budou zařízeny ve stylu druhé poloviny 19. století. Zbývající tři cely opět umožní návštěvníkům interaktivním způsobem zakusit pobyt ve věznici.

Podkroví bude koncipováno jako multifunkční prostor sloužící pro interaktivní muzejnictví. Podpora projektu „Město v hradbách – revitalizace budovy bývalé městské šatlavy“ byla poskytnuta z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti podpory 3.2 Veřejná infrastruktura a služby.

 

 

Rozšíření a optimalizace stávající sítě cyklostezek města Uničova s napojením na regionální cyklotrasu č.511

Obyvatelé města mohou užívat další skoro dva kilometry komunikací pro pěší a cyklisty. Pracovníci radnice totiž nedávno oficiálně převzali nově zbudované stezky v ulicích Staškově, Olomoucké, Nemocniční, Stromořadí a Gymnazijní v celkové délce 1 730 metrů. Spojnice z větší části nahradily stávající chodníky, ale vznikl i zbrusu nový úsek ke krytému bazénu v Nemocniční ulici.

Náklady, včetně přeložek inženýrských sítí či vybudování autobusové zastávky a řady parkovacích míst, přesáhly 17 milionů korun. Jejich část, konkrétně 6,5 milionu, pokryla dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. „Touto stavbou jsme ukončili šestou etapu projektu Uničov, město bez bariér. Za celou dobu realizace tohoto záměru výstavby sítě bezpečných komunikací v celém městě šlo zatím o nejrozsáhlejší jednorázovou investici,“ řekla starostka Uničova Jarmila Kaprálová. „Se systematickým budováním bezbariérových tras jsme začali v roce 2003 výstavbou komunikace se smíšeným provozem v Litovelské ulici a dnes je ve městě vytvořena páteřní síť bezpečných stezek,“ dodala.

K závěru se chýlí také stavba skutečných cyklostezek mezi Uničovem a dvěma místními částmi – 1 600 metrů dlouhé spojnice do Nové Dědiny a 710metrové cesty městským parkem do Brníčka. Tyto komunikace mají z větší části asfaltový povrch a jsou tedy vhodné i pro in-line brusle. Navíc budou součástí regionální cyklotrasy číslo 511 z Jeseníku do Znojma. Jejich zbudování přijde na více než 10,25 milionu korun, avšak skoro 8,8 milionu pokryje dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Mezi roky 2003 až 2008 bylo v Uničově a jeho místních částech vybudováno bezmála 11 kilometrů cyklostezek či komunikací pro chodce i cyklisty. Asi polovina této délky připadá na dopravní síť v Uničově, zbytek jsou spojnice s místními částmi. Výstavba přišla na více než 63 milionů korun, ovšem část této sumy pokryly dotace. Vedle evropských peněz z Regionálního operačního programu Střední Morava Uničov získal 17,1 milionu ze Státního fondu dopravní infrastruktury a 3,2 milionu z rozpočtu Olomouckého kraje. Z vlastních prostředků tak město investovalo přibližně 34 milionů korun.

„V dalších letech se chceme soustředit také na propojení Uničova s okolními obcemi a městy. Nedávno byla uzavřena partnerská smlouva o spolupráci na přípravě asi dvacetikilometrové cyklostezky mezi námi, Újezdem, Mladějovicemi a Šternberkem. Po zpracování projektové dokumentace se budeme ucházet o finanční podporu z regionálního operačního programu, případně o jiné dotace. V současnosti také řešíme majetkové vztahy pro spojení Uničova a Želechovic. To ale neznamená, že bychom rezignovali na další zahušťování sítě v samotném městě. Třeba nyní se připravuje přestavba chodníku v ulici Pionýrů,“ uzavřela starostka Jarmila Kaprálová.

Publikováno v Uničovském zpravodaji číslo 18/2008, strana 1, vydáno 13. listopadu 2008


 

Žadatel: Paseka

Úprava návsi Paseka - I.etapa - dětské hřiště, in-line trasa
 

Obci se podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu - Střední Morava na projekt "Úprava návsi Paseka - I. etapa - dětská hřiště, in-line trasa", který byl podpořen částkou 7 897468,- Kč. V měsíci dubnu 2009 byly práce na projektu zahájeny. V první fázi bude vybudována in -line trasa, v dolní části obce u Němcového a Hluchenkového budou vybudovány přes potok dvě nové lávky. Tyto budou propojeny po obou stranách potoka zmíněnou asfaltovou in-line trasou širokou 2 m. Trasa bude sloužit pro bruslaře či k procházkám občanů. V zeleném pásu naproti hospůdky Na osmičce bude vybudováno posezení a altán pro cykloturisty a návštěvníky. V prostoru mezi pálenicí a kulturním domem vznikne dětské hřiště pro děti do 6 let a pro větší děti do 12 let to bude oplocené betonové hřiště pro florbal, košíkovou, házenou. Pokud se najdou obětaví rodiče, kteří se v zimním období postarají o nastříkání plochy vodou, bude tato sloužit i k bruslení.

Následná etapa - Obnova sídelní zeleně - by měla být také realizována ještě v letošním roce. Kolem potoka byly vykáceny nemocné javory, část starých ořechů a dojde k obnovení této zeleně. Součástí projektu jsou i znalecké posudky o stáří a stavu stromů, provedena byla i inventarizace stromů. Dále bude ozeleněna lokalita u nových rodinných domů Na kruháčích. Na hřbitově budou vykáceny staré tůje a provedena výsadby nových vhodných dřevin.


 

Žadatel: Želechovice

Cyklostezka Želechovice – Uničov, propojení cyklostezek Uničovska s cyklotrasou č. 511, Želechovice

Cyklostezka byla realizována v roce 2010 a v 2011. Jednalo se o projekt, jehož cílem je vybudovat novou cyklostezku mezi obcí Želechovice a městem Uničov, která propojí existující páteřní síť cyklostezek a smíš. Komunikací pro pěší o cyklisty v regionu Uničovska s cyklostrasou č. 511. Délka noě vybudované komunikace na katastru obce bude 1,08 km. Separací cyklistické dopravy ze silnice II. tř. č. 446 mezi Uničovem a Želechovicemi.

Projekt je financován z těchto zdrojů:

  • Regioní rada: 60% (4,6 mil)
  • Vlastní zdroje: 40%

 

 

 

 

Výstavba dětských hřišť v Uničově a místních částech 

Projekt spočíval ve výstavbě dvou víceúčelových sportovišť a šesti dětských hřišť a byl ukončen 11. listopadu 2011. 

Většina ploch k trávení volného času vznikla ve městě Uničově, ale nové atrakce získaly taé dvě místní části a to Dolní Sukolom a Benkov. Víceúčelová sportoviště mají umělý povrch o velikosti 15 krát 25 metrů a k vybavení patří basketbalové koše včetně dalších prostředků k upevnění sítí a branek. Hřiště jsou velikostně navržena pro provozování volejbalu a nohejbalu, rekreačně je zede možné provozovat basketbal, florbal či malou kopanou. Na dětských hřištích určených pro různé věkové kategorie jsou umístěny rozlišné různé herní prvky skluzavky, pružinová hpsadla, kreslící tabule, pískoviště, houpačky, lavičky či herní sestavy s horolezeckými chyty, skluzavkami a lanovými prvky. Plocha pod herními prvky je realizována v pryžovém či štěrkovém provedení. 

Projekt je financován z těchto zdrojů:

  • Regionální rada: 60% (2,832 mil)
  • Vlastní zdroje: 40% (1,888 mil.)

 

 

 

 

Žadatel: Město Uničov

Město v hradbách - rekonstrukce ulic v MPZ Uničov, ulice Litovelská, Haškova a Příční

 

Projekt spočívá v komplexní revitalizaci veřejného prostoru ulic Litovelská, Haškova a Příční (o celkové ploše 5 448 m2) nacházejících se v jižní části městské památkové zóny města Uničova, a to nejen s důrazem na bezbariérové využití, ale také na jejich celkový historický a architektonický vzhled. Ulice Litovelská, která společně s ulici Příční přímo navazuje na Masarykovo náměstí tvořící přirozené centrum města, je hlavní příjezdovou komunikací pro motorová vozidla na náměstí a má velký význam pro zásobování tohoto prostoru.

Součástí revitalizace veřejných prostranství jsou stavební úpravy nejen místních komunikací, chodníků a parkovacích míst, ale i veřejného osvětlení, zeleně a mobiliáře. V ulicích bude vybudována nová konstrukce vozidlových komunikací, které budou podle možností doplněny o parkovací místa pro osobní vozidla, stejně jako komunikací pro pěší. V ul. Litovelská budou vybudovány dvě odstavné plochy v celkovém počtu 12 parkovacích stání, v ul. Haškova dvě plochy se 13 parkovacími místy. Povrchy ploch (chodníků, vozovky i odstavných ploch) i umístění a design nových městských prvků budou vytvořeny podle schválené koncepce obnovy historického jádra co do materiálu (budou vydlážděny žulovými kostkami) i způsobu uspořádání prvků (barevnost a klady kostek), budou bezprostředně navazovat na již revitalizované plochy Masarykova náměstí a Olomoucké ulice.

Stávající osvětlení bude demontováno a nahrazeno 12 ks nových svítidel. Pro nasvětlení významných dominant (bývalého minoritního kostela Povýšení sv. Kříže a šatlavy – dnešního Muzea vězeňství) budou dálkově použita reflektorová svítidla. Pro osvětlení i mobiliář je zvolen ve světě i doma praktikovaný princip kombinace historických rekonstruovaných prvků a moderního střízlivého designu prvků infrastrukturní povahy a prvků městského mobiliáře.

Před Základní školou Haškova vznikne klidová/odpočinková zóna s parkovou úpravou a lavičkami, druhá odpočinková zóna s posezením a zelení bude vybudována před tělocvičnou SPŠ a SOU.

Stavba bude provedena jako bezbariérová v souladu s vyhláškou pro používání staveb osobami se zhoršenou schopností pohybu a orientace. Jejím ukončením bude řešené území vyřešeno komplexně, v budoucnu již lokalita nebude vyžadovat žádné další investice do zpevněných ploch, mobiliáře ani zeleně.

Podpora projektu Město v hradbách rekonstrukce ulic v MPZ Uničov, ulice Litovelská, Haškova a Příční byla poskytnuta z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblasti podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území.

  


Hlavní menu


Obce