Mikroregion Uničovsko – Činnost SOMU

Předmětem činnosti svazku obcí je:

  • zabezpečování úkolů v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
  • zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromaľďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
  • zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obsluľnosti daného území,
  • úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,
  • správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi,
  • spolupráce na přípravě projektů určených k podpoře z fondů EU dle priorit zpracovaných v programu rozvoje mikroregionu.


Hlavní menu


Obce